Zamojski Szpital Niepubliczny inwestuje w nowoczesne rozwiązania informatyczne

Stan polskiej ochrony zdrowia cechuje brak zastosowania na szeroką skalę dostępnych innowacji i rozwiązań teleinformatycznych, mających istotny wpływ na jakość świadczonych usług medycznych. Istotnym problemem pozostaje zachowanie ciągłości i koordynacji leczenia pacjenta poprzez zapewnienie przepływu dokumentacji medycznej pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej. Usprawnienie procesu leczenia, m.in. poprzez skrócenie czasu diagnostyki i terapii, ograniczenie dublowania badań oraz uniknięcie błędów medycznych jest możliwe dzięki rozwojowi cyfrowych systemów medycznych. E-zdrowie wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w produktach, usługach i procesach ochrony zdrowia. Zakłada systemowe zmiany organizacyjne, przekazywanie danych pomiędzy instytucjami rynku zdrowia. Wprowadza interakcje między pacjentami i pracownikami medycznymi oraz podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne. Może stanowić impuls do innowacji na rynkach związanych ze zdrowiem.

A jak wygląda sytuacja w obszarze administracyjnym szpitali?

Z perspektywy dyrektorów szpitali i osób zarządzających opieką zdrowotną, niezwykle ważne jest posiadanie narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie jednostką.

Produkowany przez CompuGroup Medical Polska system CGM CLININET ERP to pakiet modułów ekonomicznych przeznaczonych dla jednostek medycznych. Jest to nie tylko rozbudowany system obsługi części administracyjnej szpitala lub przychodni, obejmujący tzw. część szarą (finanse, księgowość, kadry, płace itp.), lecz także wyspecjalizowane funkcje administracyjne, przeznaczone dla jednostek ochrony zdrowia, których brakuje w standardowych modułach ERP: planowanie harmonogramów pracy w części medycznej, wyspecjalizowane funkcje magazynowe, wbudowany automatyczny przepływ między częścią medyczną a administracyjną słowników, personelu, kosztów, dokumentów sprzedaży, magazynowych oraz pozostałych dokumentów księgowych i kadrowych.

CGM CLININET ERP to rozwiązanie złożone z szeregu modułów zintegrowanych ze sobą zarówno na poziomie dostępu do danych, jak i warstwy obsługi procesów biznesowych. Moduły te gromadzą i integrują dane ze zdarzeń gospodarczych, jak również epizodów medycznych. Pozwala to na szybki dostęp do informacji z poziomu konkretnych jednostek szpitala (księgowość, kadry, oddziały szpitalne itp.). Umożliwia również tworzenie tzw. informacji zarządczej, ułatwiającej kierownictwu podejmowanie decyzji. Rozwiązanie CGM CLININET ERP to:

  • zgodność z obowiązującym prawem, potwierdzona przez biegłych rewidentów,
  • funkcjonalności specjalistyczne dla jednostek ochrony zdrowia, pełna integracja na poziomie wprowadzanych danych (informacja wprowadzona w dowolnym module staje się natychmiast dostępna w całym systemie).

Dostarczany przez CompuGroup Medical Polska system CGM CLININET jest rozwiązaniem zintegrowanym – łączy funkcjonalnie część medyczną i ekonomiczną. W ramach jednego systemu podlegają synchronizacji dane dotyczące kontrahentów, słowniki usług, ośrodki kosztów, rodzaje kosztów, faktury przychodowe wystawione na rzecz NFZ, faktury przychodowe za leczenie pacjenta w ramach współpracy z innymi kontrahentami, faktury kosztowe (np. apteka szpitalna), obroty na kontach (m.in. na potrzeby kalkulacji kosztów), klucze podziału, grafiki pracy i dyżurów, harmonogramy pracy, dane personelu, jednostek organizacyjnych czy też użytkowników. Daje to możliwość:

  • szczegółowej kalkulacji kosztów,
  • elektronicznej wymiany między gospodarką lekową a finansami,
  • automatyzacji przepływu innych dokumentów finansowych.

Dzięki integracji nie ma potrzeby korzystania z wielu programów. Dokument sprzedaży dla pacjenta wygenerowany w części medycznej staje się automatycznie widoczny również w księgowości.

Wielu menadżerów szpitali w całym kraju decyduje się na wdrożenie rozwiązań informatycznych, umożliwiających kompleksowe zarządzanie zarówno w obszarze medycznym jak i administracyjnym. Na początku lutego 2019 CGM Polska podpisało umowę z Zamojskim Szpitalu Niepublicznym, w ramach której CGM rozbuduje posiadany przez szpital system informatyczny (wdrożony wcześniej również przez CGM) o pakietu modułów ekonomicznych. Celem projektu jest wzrost płynności przepływu informacji w jednostce. Realizacja projektu została podzielona na 3 etapy i obejmuje: Finanse i Księgowość, Środki trwałe i wyposażenia, Gospodarka materiałowa, Kadry, płace, Ewidencja aparatury medycznej. Wartość projektu brutto wynosi 300.000 zł. Zakończenie wdrożenia jest planowane w listopadzie 2019.

Co dalej?

Przyszłość stawia przed informatycznymi systemami medycznymi coraz większe wymagania. Muszą one pomagać podnosić jakość leczenia oraz minimalizować ryzyko popełnienia błędów w leczeniu przez placówki medyczne, nie tylko przez lekarza. Na całym świecie wraz ze starzeniem się społeczeństwa, lawinowo rosną wydatki na opiekę zdrowotną. Wiąże się to z potrzebą coraz większej kontroli i uszczelnienia systemu ochrony zdrowia. Systemy medyczne muszą również umożliwiać optymalizację kosztów leczenia. Kompleksowe informacje o leczeniu pacjenta oraz systemy wspomagania decyzji, które na podstawie danych w Elektronicznym Rekordzie Pacjenta pomogą w procesie leczenia – w tym kierunku zmierzają nowoczesne technologie. Komputery oczywiście nie zastąpią personelu medycznego, ale będą ułatwiać, wspomagać i przyspieszać jego pracę, a także pomagać w efektywnym zarządzaniu szpitali.

Dodaj komentarz