Rewolucja w aptekach. Nowe przepisy wejdą w życie od stycznia 2024 r.

Przygotujcie się na istotne zmiany w funkcjonowaniu aptek, ponieważ od 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dyżurowania.

Ta długo oczekiwana zmiana ma przynieść korzyści zarówno farmaceutom, jak i pacjentom. Choć możliwe będzie zakupy leków tylko w określonych godzinach, istnieje większa pewność, że apteka będzie czynna w momentach najbardziej krytycznych dla pacjentów.

W ramach nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, apteki zostaną zobowiązane do skrócenia godzin pracy. Jednocześnie wynagrodzenie farmaceutów pełniących dyżur zostanie zwiększone. Celem tych zmian jest poprawa dostępności do aptek w kluczowych momentach.

Jednym z głównych punktów zmian jest eliminacja opłaty za wydanie leku poza standardowymi godzinami pracy aptek. Przede wszystkim jednak apteki mają teraz rzeczywiście otwierać się w tych godzinach, które są oficjalnie deklarowane.

Problem z fikcyjnymi aptekami czynnymi 24 godziny na dobę istnieje od lat. Obecne przepisy nakładają obowiązek utrzymania takich aptek w każdym powiecie, jednak brak jest mechanizmu egzekwującego to prawo. W rezultacie pacjenci często zastawali zamknięte drzwi, mimo teoretycznej dostępności apteki.

Nowe przepisy stawiają granicę dla otwartych aptek o godzinie 23:00. Ustawa jest kompromisem, eliminując gwarancję całodobowego dostępu, ale jednocześnie skupiając się na godzinach, gdy pacjenci najczęściej potrzebują pomocy.

Ustawa daje możliwość wydłużenia godzin pracy aptek, jeśli zajdzie taka potrzeba, a decyzję podejmą władze powiatowe. To one również zdecydują o uruchomieniu apteki całodobowej.

Nowa definicja dyżuru wprowadzona przez nowelizację obejmuje dyżur w dzień wolny od pracy, trwający nieprzerwanie przez 4 godziny zegarowe między 10:00 a 18:00. Dyżur nocny obejmuje kolejne 2 godziny zegarowe między 19:00 a 23:00.

Warto zaznaczyć, że farmaceuci otrzymają wynagrodzenie za dyżury w godzinach nocnych i dni wolne od pracy. Ryczałt wypłacany przez NFZ wyniesie równowartość 3,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę dyżuru, co od 1 stycznia przekłada się na 148,47 zł brutto. Dodatkowo, zniesiona zostanie opłata za wydanie leku w porze nocnej i świątecznej. Te zmiany mają na celu poprawę sytuacji farmaceutów oraz ułatwienie pacjentom dostępu do niezbędnych leków.

Dodaj komentarz