Zmiany w wyposażeniu oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii

 Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Projektowane rozporządzenie zastępuje rozporządzenie z 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z  art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, który dokonał zmiany treści upoważnienia do wydania rozporządzenia. Jednocześnie dotychczasowe rozporządzenie zostało utrzymane w mocy do czasu wejścia w życie nowego aktu wykonawczego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia w projekcie proponuje się zrównanie i wydłużenie terminu dostosowania do wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2018 r. W obowiązującym rozporządzeniu termin ten jest zróżnicowany i został określony:
1) dla wymagań określonych w części I „Organizacja udzielania świadczeń”, „Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny” oraz „Pozostałe wymagania” załącznika nr 1 – do dnia 31 grudnia 2016 r. (szpitale);
2) dla wymagań określonych w części I „Personel” oraz w części II „Warunki szczegółowe dla poziomów referencyjnych oddziału anestezjologii i intensywnej terapii”, oraz w części III „Warunki szczegółowe dla poziomów referencyjnych oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci” załącznika nr 1 – do dnia 1 lipca 2017 r. (szpitale);
3) dla wymagań określonych w części I „Wymagania przestrzenne” załącznika nr 1 – do dnia 31 grudnia 2018 r. (szpitale);
4) dla wymagań określonych w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia dotyczących „Wyposażenia stanowiska znieczulenia” – do dnia 31 grudnia 2016 r. (ambulatoria lub zakłady lecznicze, w którym udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, oraz praktyki zawodowe).
Konieczność ujednolicenia i wydłużenia terminu dostosowania wynika ze zróżnicowanego poziomu standardu wyposażenia bazy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, jak również zabezpieczenia personelu medycznego, co powoduje zagrożenie braku spełnienia przez podmioty lecznicze określonych w rozporządzeniu wymagań. Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania pozwoli na kontynuację działań dostosowawczych w tym zakresie.
Ponadto, projekt wprowadza zmiany w terminologii, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, w której pojęcie „przedsiębiorstwo” zostało zastąpione pojęciem „zakład leczniczy”.
Jednocześnie, minister zdrowia powołał Radę ds. Anestezjologii, której zadaniem będzie między innymi przedstawienie propozycji ewentualnych zmian merytorycznych w zakresie standardu w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

Dodaj komentarz