Pomorskie e-Zdrowie. Powstaje regionalna platforma ułatwiająca pacjentom dostęp do świadczeń

W woj. pomorskim powstaje platforma regionalna z udziałem 13 placówek ochrony zdrowia (w tym dwóch stacji pogotowia ratunkowego). Realizacja tego projektu pozwoli na uruchomienie szerokiego pakietu e-Usług dla pacjentów. Partnerem wiodącym przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a głównym wykonawcą CompuGroup Medical Polska.

• Szeroka wymiana dokumentacji medycznej, wspólna dla kilkunastu placówek e-rejestracja na świadczenia ambulatoryjne, rozwiązania wspierające chorych z cukrzycą i POChP – to ważniejsze spośród e-Usług, które zostaną udostępnione pacjentom w ramach powstającej na woj. pomorskim regionalnej platformy e-Zdrowia

• Pomorska platforma umożliwi też wzajemne zlecanie i realizację świadczeń medycznych przez poszczególne placówki uczestniczące w projekcie

• Wprowadzane na Pomorzu rozwiązania uzupełniają, a nie powielają zasoby centralnej platformy P1 i krajowego IKP oraz w pełni współpracują z krajowym systemem e-zdrowia – informuje nas Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, partner wiodący tego przedsięwzięcia

• Głównym wykonawcą projektu jest CompuGroup Medical Polska. Łączna wartość kontraktu wynosi 110 mln zł

CGM Polska: to największy kontrakt w historii naszej firmy

Umowa w ramach postępowania dotyczącego „Budowy i wdrożenia systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD oraz DR” zawarta została 8 kwietnia br.

– Wcześniej umowy w ramach wdrożenia platformy regionalnej zawarło 13 placówek ochrony zdrowia [w większości są to szpitale – red.] podległych samorządowi woj. pomorskiego, w tym dwie stacje pogotowia ratunkowego – w Gdańsku i Słupsku – mówi Jacek Szczepański, zastępca dyrektora ds. projektów cyfrowych Departamentu Cyfryzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

– Oprócz tych trzynastu umów, 8 kwietnia podpisana została umowa między Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – jako partnerem wiodącym projektu – a konsorcjum: CompuGroup Medical Polska (główny wykonawca) oraz Comp S.A. (dostawca sprzętu) – dodaje Jacek Szczepański.

Łączna wartość podpisanej 8 kwietnia umowy wynosi 110 mln zł, a czas na realizację to 20 miesięcy. – Jest to największy jednorazowo zawarty kontrakt w historii naszej firmy. Jako główny wykonawca tego projektu planujemy jego realizację oprzeć o nasze autorskie rozwiązania, w tym implementację systemu szpitalnego CGM CLININET w jednostkach uczestniczących w projekcie  – mówi Rynkowi Zdrowia Waldemar Grudzień, Prezes Zarządu w CompuGroup Medical Polska.

Szeroka wymiana dokumentacji medycznej

– Jednym z kluczowych celów budowy tej platformy jest sprawna wymiana dokumentacji medycznej na poziome regionalnym. To rozwiązanie będzie w pełni zintegrowane z centralnym systemem P1, a zarazem powstaje w otwartej architekturze, co pozwoli w przyszłości na włączanie do platformy kolejnych podmiotów leczniczych, już nie tylko „marszałkowskich” – zaznacza Rafał Włach dyrektor w CompuGroup Medical Polska.

Podkreśla, że pełne ujednolicenie i zintegrowanie systemów w obrębie projektu pozwoli nie tylko na efektywną wymianę dokumentacji medycznej, np. między szpitalami, ale też istotnie poszerzy zakres wymienianych dokumentów w porównaniu z obecnie raportowanymi na krajowej platformie P1.

– W ramach pakietu e-usług na platformie zostanie uruchomiona wspólna e-rejestracja obejmująca świadczenia ambulatoryjne we wszystkich podmiotach uczestniczących w projekcie. Przewidziany jest też pakiet e-usług dla pacjentów z cukrzycą i POChP – mówi Rafał Włach.

– Kolejne wdrażane rozwiązanie – które określamy jako e-kontrahent – umożliwi poszczególnym placówkom biorącym udział w projekcie zarówno wzajemne zlecanie, jak i realizację świadczeń medycznych. Uruchomimy też węzeł teleradiologiczny pozwalający na wymianę badań obrazowych pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia w ramach regionalnej platformy – wylicza dyrektor Włach.

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych

Jak zaznacza Jacek Szczepański, zastępca dyrektora ds. projektów cyfrowych Departamentu Cyfryzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, „głównym celem Pomorskiego e-Zdrowia jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych w województwie pomorskim oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych”. – Rezultatem projektu ma być stworzenie spójnego modelu informatyzacji wszystkich podmiotów leczniczych, dla których samorząd województwa pomorskiego jest organem tworzącym – podkreśla.

I dodaje: – W efekcie projekt doprowadzi do pełnego ucyfrowienia działalności podmiotów leczniczych w nim uczestniczących oraz zapewni interoperacyjność funkcjonujących w nich systemów informatycznych, co umożliwi komunikację z systemami e-Zdrowia na poziomie krajowym.

– Realizacja projektu obejmuje, między innymi uruchomienie wspólnej e-rejestracji dla wszystkich podmiotów w ramach platformy. Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci będą mogli online umówić wizytę w poradni specjalistycznej czy u lekarza POZ w najdogodniejszym dla nich terminie i placówce – zaznacza Jacek Szczepański.

– Regionalna e-rejestracja będzie funkcjonowała w jednym miejscu i na razie obejmie jednostki ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa pomorskiego. Z czasem, po zakończeniu wdrożenia projektu, będziemy zachęcać inne placówki z woj. pomorskiego, by włączały się do platformy i uzupełniały zakres świadczeniodawców w tworzonym obecnie systemie regionalnej e-rejestracji – zapowiada.

Gromadzenie danych ratunkowych i ważnych dla diabetyków

Wskazuje, że kolejnym elementem platformy będzie uruchomienie narzędzi wspierających decyzje związane z wezwaniami i interwencjami medycznymi podejmowanymi przez pogotowie ratunkowe. – System będzie gromadził i przekazywał tzw. dane ratunkowe – mocno ograniczone wyłącznie do tych, które zostały wskazane przez ratowników medycznych jako ważne, na przykład: dotyczące uczuleń czy problemów z układem krążenia (m.in. innymi o wszczepionych stymulatorach pracy serca) – tłumaczy  zastępca dyrektora Departamentu Cyfryzacji w UMWP.

– Są to, z oczywistych względów, bardzo istotne informacje w sytuacjach ratowania zdrowia i życia pacjenta, do którego wyjeżdża zespół pogotowia. Oczywiście te dane będą pomocne w przypadku osób, których personalia są znane ratownikom – zastrzega.

Jacek Szczepański zwraca uwagę na znaczenie innej z już wspomnianych e-usług w ramach regionalnej platformy, czyli dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), ale w szerszym zakresie niż obecnie raportowany w centralnym systemie P1 (na razie ten obowiązek dotyczy 5 podstawowych dokumentów). – Poszerzymy tę dokumentację, między innymi o pomiary poziomu glikemii wpisywane przez diabetyków do swoich „dzienniczków cukrzycowych” – mówi Jacek Szczepański.

– Jeśli lekarz uzna, że te dzienniczki są prowadzone prawidłowo, dane w nich zawarte będą mogły zostać wprowadzone do dokumentacji medycznej. Dotyczyć to będzie także innych danych, chociażby z badań i wizyt w prywatnych podmiotach, których obecnie nie widzimy w centralnym Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Chcemy więc, aby w ramach regionalnej platformy takie informacje znalazły się w swojego rodzaju poszerzonym IKP – wyjaśnia.

Regionalne uzupełnianie zasobów centralnej platformy P1

– Co bardzo ważne – wszystkie wprowadzane przez nas na poziomie regionalnym rozwiązania uzupełniają, a nie powielają zasoby platformy P1 oraz krajowego IKP oraz w pełni współpracują z centralnym systemem e-zdrowia, między innymi pod względem standardów dokumentów określanych i rekomendowanych przez Centrum e-Zdrowia (CeZ). Pacjent będzie więc mógł zalogować w centralnym IKP, a zarazem uzyska dostęp do dodatkowych danych gromadzonych na platformie regionalnej – wskazuje Jacek Szczepański.

Zwraca uwagę, że pomorskie placówki ochrony zdrowia już od kilku lat przygotowują się do współtworzenia takiej platformy, m.in. pod względem infrastruktury informatycznej: – Nasz projekt konsultowaliśmy w 2015 r. z CSIOZ (obecnie CeZ) i otrzymaliśmy pozytywną opinię. Teraz przystępujemy do finalnego etapu realizacji tego przedsięwzięcia.

– Ważne jest, aby dzięki regionalnej platformie lekarz uzyskał łatwy dostęp dokumentacji medycznej, oczywiście z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących udzielania zgód przez pacjenta do udostępnianie dokumentacji medycznej – dodaje.

Platforma będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych placówek

– W ramach umowy obejmującej tworzenie regionalnej platformy będziemy integrować wszystkie systemy klasy EDM w podmiotach leczniczych uczestniczących w realizacji tego projektu. W Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wdrażamy rozwiązanie Business Intelligence (BI), które znacznie usprawni proces nadzorowania „marszałkowskich” jednostek ochrony zdrowia – informuje nas przedstawiciel samorządu woj. pomorskiego.

– Produktem końcowym realizacji projektu będzie platforma regionalna, z wyspecyfikowanymi profilami integracyjnymi zgodnymi z rekomendacją CeZ, które pozwolą w przyszłości włączać do platformy kolejne placówki medyczne w województwie pomorskim – podsumowuje Jacek Szczepański.

Dodaj komentarz