Medyczne systemy informacyjne na świecie

Problem wpływu elektronicznych systemów gromadzenia informacji na pracę zespołów medycznych od kilku lat znajduje się z obrębie zainteresowania badaczy głównie ze Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Jest to związane z faktem, iż to właśnie w tych krajach istnieje największa liczba szpitali, w których wdrożono elektroniczny rekord pacjenta. Obecnie jednak w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z ustawy z dania 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, która to nakłada na jednostki ochrony zdrowia obowiązek prowadzenia dokumentacji formie elektronicznej zagadnienia związane z sposobem gromadzenia informacji medycznej stają się ważnym elementem polityki zarządczej. Bezsprzecznie proces dokumentowania przebiegu procesu leczenia stanowi jedna z istotnych elementów codziennych zajęć każdego lekarza.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych na losowej grupie 964 szpitali prawie w 84% badanych przypadków stwierdzono, iż zatrudnieni w nich lekarze posiadają do dyspozycji komputerowy system umożliwiający wprowadzanie zleceń dla pacjentów.

W badaniu pt. „Zasoby i potencjały zakładów opieki zdrowotnej w dziedzinie informatyki a ich uczestnictwo w przestrzeni teleinformatycznej” zrealizowany w 2009 roku przez CSIOZ w ramach projektu „Doświadczenia i zasoby zakładów opieki zdrowotnej w dziedzinie informatyki jako czynniki partnerstwa Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ)”, skierowano ankietę do wszystkich szpitali na terenie Polski z wyłączeniem izb chorych przy zakładach karnych i jednostkach wojskowych. Łącznie ankietę skierowano do 720 podmiotów. Ankieta prowadzona była w dwóch turach: przed przerwą wakacyjną i po tej przerwie. Uzyskano 189 odpowiedzi, co odpowiada 27% ogółu szpitali. Kilkadziesiąt szpitali po upewnieniu się, że badanie nie jest obowiązkowe stwierdziło, że nie weźmie udziału w badaniach. Dodatkowo 81 szpitali otworzyło ankietę, rozpoczynając w mniejszym lub większym stopniu pracę nad ankietą, jednak nie wypełniło jej – przerwało działanie.

Specjalistyczne oprogramowanie informatyczne dla potrzeb medycznych wykorzystuje 97% badanych szpitali. Specjalistycznych informatycznych programów medycznych nie posiada natomiast:

  • do obsługi ruchu chorych – prawie 11% badanych szpitali,
  • do tworzenia dokumentacji medycznej – 16% badanych szpitali,
  • do rejestracji pacjentów – 9% badanych szpitali,
  • do prowadzenia list oczekujących – prawie 11% badanych szpitali,
  • do zaopatrzenia i gospodarki lekami – prawie 11% badanych szpitali,
  • do obsługi laboratorium – prawie 33% badanych szpitali,
  • dla diagnostyki (dane obrazowe) – 38% badanych szpitali.

Zwraca uwagę relatywnie duży udział wśród ogółu biorących udział w ankiecie szpitali nieposiadających specjalistycznego oprogramowania do obsługi laboratorium oraz dla diagnostyki.

Prawie 32% szpitali zadeklarowało posiadanie oprogramowania dla administracji zintegrowanego z oprogramowaniem medycznym. W 69% szpitali system do rozliczania z NFZ stanowi, integralną częścią systemu medycznego. Około 20% szpitali deklaruje, że posiada narzędzia analityczne typu hurtownia danych.



Tomasz Grudzień, CompuGroup Medical Polska

Podsumowując wyniki powyższej ankiety można stwierdzić, iż obecnie wykorzystanie elektronicznych systemów gromadzenia informacji w szpitalach na terenie naszego kraju pozostaje jeszcze w fazie planowania i wymaga dużych nakładów inwestycyjnych w celu spełnienia wymogów ustawowych. W związku z czym w najbliższym czasie system ochrony zdrowia czeka fundamentalna zmiana w zakresie podejścia do zarządzania informacją w ramach której zapis papierowy zostanie wyparty przez cyfrową rejestrację zdarzeń.

Dodaj komentarz